Kadra i specjaliści


Kadrę przedszkola tworzy grupa wykształconych, ambitnych, twórczych nauczycieli, zaangażowanych w pracę z dziećmi. Posiadają pełne kwalifikacje uprawniające do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN, liczne dodatkowe kursy i szkolenia.

Zapewniamy także fachową opiekę dzieciom z autyzmem oraz orzeczeniem z poradni psychologiczne-pedagogicznej.

To dla nas bardzo ważne, by dzieci w naszym przedszkolu czuły się bezpieczne, radosne i „ciekawe świata”. Dlatego też stosujemy najnowsze metody pracy aby rozwijać zdolności i zainteresowania Twojej pociechy, która opuszczając naszą placówkę będzie dobrze przygotowana do nauki w szkole.

Nauczycieli wychowania przedszkolnego wspierają: dyrektor, logopeda, neurologopeda, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej oraz profesjonalni instruktorzy zajęć dodatkowych.

 

mgr Barbara Jaworowska – dyrektor przedszkola

nauczyciel dyplomowany

 

Posiada wymagane kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i zarządzania oświatą. Ponadto ukończyła studia podyplomowe – socjoterapię w zakresie prowadzenia zajęć, organizacji i kierowania grupami terapeutycznymi oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki.

Przez wiele lat kierowała Samorządowym Przedszkolem Nr 41 – Integracyjnym w Białymstoku, a następnie Elastycznym Przedszkolem przy WSE „Orzełek” w Białymstoku.

Dzieci – jej zdaniem – pomimo wszystko uwielbiają reguły i zasady. Zasady dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa, pozwalają odróżnić dobro od zła, uczą co im wolno, a czego nie wolno, pozawalają ustalić pewien panujący porządek w rodzinie i grupie przedszkolnej. Wpajane od małego zaprocentują jako pewne wartości, gdy dziecko będzie nastolatkiem a następnie dorosłym człowiekiem.

mgr Agnieszka Terechowicz

wicedyrektor

pedagog specjalny – dogoterapeuta

Ukończyła Akademię Podlaską w Siedlcach  na kierunku Pedagogika o specjalności opiekuńczo-wychowawczej. Następnie studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie/Oligofrenopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.  Jej pasja związana z pracą z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych, a także druga związana ze zwierzętami skłoniła ją do połączenia obu. Ukończyła zatem kurs zawodowy, uzyskując zawód Dogoterapeuty, zgodny z rozporządzeniem MEN. W codziennej pracy z dziećmi stosuje wiele metod, form i technik wspomagających ich rozwój. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Posiada także przygotowanie do pracy z dziećmi metodą Weroniki Sherborne i Marii Montessori. Specjalizuje się w terapii autyzmu. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego wspomagania i edukacji uczniów autystycznych i Alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych a także kurs dotyczący metody HANDLE.

Od kilkunastu lat związana zarówno ze środowiskiem osób niepełnosprawnych jak i środowiskiem prozwierzęcym. W 2012 r. nominowana do prestiżowej nagrody “Serce dla Zwierząt”. Jest autorką i koordynatorką pionierskich programów animaloterapeutycznych realizowanych w Polsce. Aktywnie współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami zarówno w Polsce jak i za granicą, także w tematyce profilaktyki uzależnień i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Współpracuje również z nauczycielami i rodzicami dzieci zdrowych w obszarze zgłaszanych potrzeb i problemów, szukając alternatywnych sposobów postępowania i wychodzenia z trudnych sytuacji.

 mgr Monika Łapińska

nauczyciel kontraktowy

Ukończyła studia licencjackie o specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i studia magisterskie o specjalności edukacja wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu i Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Ukończyła wiele kursów i szkoleń, które wykorzystuje w swojej pracy. W dalszym ciągu podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Bardzo lubi pracować z dziećmi. Uważa, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego w swojej pracy za cel stawia sobie poznanie indywidualnych potrzeb każdego wychowanka. Stara się wykorzystać różne formy dziecięcej aktywności twórczej w rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Uwielbia w dzieciach ich ciągłą chęć odkrywania świata, w czym stara się im pomóc najlepiej, jak tylko potrafi. Każdy dzień to dla niej nowe wyzwanie, a uśmiech dziecka to najwspanialsza nagroda.

Jej motto w pracy dziećmi brzmi: „Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać, dopiero potem uczy się je czytać. Należy nauczyć młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiele wiedzieć i umieć.” (Janusz Korczak)

  mgr Krystyna Zajko

nauczyciel mianowany

Ukończyła pedagogikę o specjalności pedagogika wczesnoszkolna z edukacją artystyczną , oraz otrzymała tytuł magistra w specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogiczne w Białymstoku. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Ukończyła liczne kursy i warsztaty rozwijające kompetencje matematyczne małego dziecka, warsztaty przygotowujące do nauki czytania i pisania przedszkolu oraz kursy muzyczno- ruchowe i plastyczne.

Od zawsze praca dziećmi sprawiała jej wielką satysfakcję. Praca nauczyciela jest jej pasją. Posiadane kompetencje pozwalają jej na stosowanie jak najlepszych form i  twórczych metod  w celu optymalnego wspomagania rozwoju swoich wychowanków.

Jej zdaniem niczego nie powinno się dziecku narzucać, ale proponować i zachęcać do podjęcia aktywności, stwarzać sytuacje wywołujące zaciekawienie i podtrzymywać zapał poznawczy dziecka.

Realizuje własny autorski program ,,Mały Ekolog”, który ma na celu kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych u dzieci oraz dostarczenie dziecku możliwości poznania przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami.

Motto w pracy brzmi: ,,Pomóż mi to zrobić samemu”– Maria Montessori

mgr Katarzyna Białobłocka

nauczyciel kontraktowy – wspomagający

 Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu w Białymstoku wydziału Pedagogiki i Psychologii o specjalności edukacja elementarna. Ukończyła również studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu Terapii Pedagogicznej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach.

Praca w przedszkolu jest jej celem zawodowym z uwagi na zamiłowanie do kształcenia dzieci. Stara się poprzez serdeczność i szczery uśmiech każdemu dziecku zapewnić poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. Stawia sobie za cel poznanie potrzeb wychowanków i ukierunkowanie swojej pracy na ich indywidualne potrzeby.

W życiu zawodowym stara się podążać za słowami Janusza Korczaka : „Aby zrozumieć dziecko i jego świat, trzeba na ten świat spojrzeć jego oczyma i z jego perspektywy”.

mgr Katarzyna Żych

nauczyciel kontraktowy

 

Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i studia podyplomowe z zakresu edukacji elementarnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz liczne kursy o charakterze plastycznym i muzycznym.  Doświadczenie zdobywała pracując w przedszkolu z grupami  dzieci młodszych, niejednokrotnie przekonując się o nieocenionej roli nauki poprzez zabawę w atmosferze akceptacji, szacunku i życzliwości.

Wierzy, że praca z dziećmi ma charakter dwustronny, bo tak jak dorośli przekazują najmłodszym wiedzę o otaczającym świecie i wartościach, tak i dziecko może nauczyć dorosłych co najmniej trzech rzeczy: „cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego się pragnie” (P. Coelho).

mgr Marta Franciszkowicz

nauczyciel kontraktowy

 Ukończyła pedagogikę w specjalnościach: Wychowanie Obronne z Problematyka Przestępczości, Resocjalizację oraz Pedagogikę Przedszkolną w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach, warsztatach i kursach.

Dziecko i jego potrzeby to dla pani Marty najważniejszy priorytet zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Od zawsze marzyła o tym aby być nauczycielem, wychowawcą a przede wszystkim przyjacielem dzieci. Jej pasja przejawia się w pełnym profesjonalizmie, pochyleniu nad dzieckiem i jego światem. Stara się kształtować w dzieciach twórczą postawę, rozwijać ich indywidualne zainteresowania i uzdolnienia w miłej i ciepłej atmosferze poprzez swoją kreatywność, ciepło, życzliwość i oddanie  powołaniu pracy pedagoga.

Jej motto w pracy to: „Widzieć więcej niż tylko twarze dzieci – starać się zobaczyć ich dusze”.

mgr Agnieszka Kulesza

nauczyciel dyplomowany

 Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu w Białymstoku wydziału Pedagogiki i Psychologii o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna. Jest nauczycielką wychowania przedszkolnego z siedmioletnim stażem pracy pedagogicznej. Ukończyła studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz liczne kursy i warsztaty rozwijające kompetencje matematyczne, przygotowujące do nauki czytania i pisania, muzyczno – ruchowe i plastyczne.

Realizuje Program Profilaktyczny: „Bezpieczny przedszkolak” mający na celu ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci.

Dotychczasowe doświadczenia w pracy z małymi dziećmi, zadowolenie i entuzjazm, jakie towarzyszą jej każdego dnia, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość, wierząc, że: „Nauczyciel to ktoś, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!” (Beverly Conklin)

 

 

 

mgr Dominika Synowicz

oligofrenopedagog – nauczyciel kontraktowy – wspomagający

 Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalnościach: śpiew estradowy, prowadzenie zespołów muzycznych. Ukończyła studia podyplomowe z Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, również na UJK w Kielcach.

Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika
w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku.

Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach, warsztatach, szkoleniach (w tym: kurs wychowawcy kolonijnego, warsztaty Międzynarodowej Sesji Wokalistyki Zespołowej w Bydgoszczy).

Zamiłowanie do nauczania wyniosła z domu gdzie rodzice także są nauczycielami. Jej pasją jest śpiew, który stara się włączać jak najczęściej w czasie pracy z dziećmi.

 

mgr Marta Kalinowska

oligofrenopedagog- nauczyciel kontraktowy – wspomagający

Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną z przedszkolną na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie jest w trakcie studiów na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach i kursach.Uważa, że bardzo ważnym elementem w pracy nauczyciela jest umiejętność nazywania i utrzymania bliskich kontaktów z poszczególnymi dziećmi i całą grupą, dzięki którym tworzy się bardzo silna więź, ale ważne aby była ona rzeczywista,osobowa i ideowa.

Motto: „Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych”.– Maria Montessori

 

 ******************************************************

Pracę nauczycieli wspomagają:

mgr Joanna Bieniek – rehabilitant ruchowy

Jest z wykształcenia fizjoterapeutą z kilkuletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia profilaktyki i korekcji wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym.

Według niej troską każdego dorosłego powinna być dbałość o rozwój psychofizyczny dziecka. Ruch jest motorem rozwoju dlatego też profilaktyka i rehabilitacja ruchowa we wczesnym okresie zwiększa szansę maluchów na uniknięcie schorzeń kręgosłupa i kończyn w późniejszym wieku.

mgr Małgorzata Putynkowska – instruktor rytmiki i umuzykalnienia

nauczyciel mianowany

Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Ma dodatkowe kwalifikacje chórmistrzowskie. Od ponad 15 lat prowadzi zajęcia jako nauczyciel muzyki w szkołach i przedszkolach białostockich. Uważa, że muzyka jest ważnym elementem w pracy z przedszkolakami. Przede wszystkim muzyka dostarcza wielu różnorodnych doświadczeń, rozwija poczucie rytmu, doskonali ekspresję ruchową, umożliwia zrozumieć otaczający świat… Różnorodność form muzycznych daje każdemu dziecku możliwość zaistnienia, odniesienia sukcesu a tym samym sprzyja budowaniu motywacji do podejmowania różnorodnych zadań.

lic. Sylwia Ogórek-Miezio

nauczyciel języka angielskiego

 

 Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku filologia angielska z uprawnieniami pedagogicznymi. Studiowała również psychologię na CUNY Brooklyn College w Nowym Jorku. Ukończyła Szkołę Estradową im. Anny German w Białymstoku. Jest założycielką „Big Apple” Szkoły Języków Obcych w Klepaczach. Od ponad 5 lat specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego najmłodszych dzieci. W pracy stawia na pełne zaangażowanie i kreatywność swoją i swoich uczniów. Stara się, aby każda lekcja była jednocześnie nauką i świetną zabawą, podczas której dzieci poznają nie tylko pojedyncze słówka, lecz osłuchując się z językiem obcym, w końcu same starają się w nim komunikować. Prywatnie – miłośniczka dobrej muzyki, literatury i sztuki.

 

mgr Agnieszka Koralewska-Adamska  

Terapeuta Integracji Sensorycznej , Instrumental Enrichment – Poziom I, Bilateralnej Integracji (BI)

Absolwentka APS w Warszawie pedagogiki specjalnej specjalność: pedagogika  resocjalizacyjna. Podyplomowych Studiów Terapii Pedagogicznej UWB.

Ukończyła miedzy innymi szkolenia: Elementy terapii behawioralnej w redukowaniu zachowań trudnych. Diagnozę Funkcjonalną PEP-R szkolenie dla specjalistów. Terapię ręki w Teorii Integracji Sensorycznej. Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem –Synapsis .

Kurs stopnia II w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne. Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard”, Metoda Knillów, Uczenie się poprzez widzenie, ćwiczenia dla uczniów. Model wspomagania pracy oczu i mózgu. Kinezjologii Edukacyjnej, ,,Brain Gym” dr. Paula Denisona i Gail Dennison.

Kurs III stopniowy: Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju. Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji. Techniki SAZ w pracy z grupą. Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji. Dokumentowanie i programowanie w SAZ. Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi. Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania.  Tworzenie środowiska terapeutycznego. Ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.  W trakcie Podyplomowych Studiów Edukacji Elementarnej na UWB  oraz Edukacji i Rehabilitacji osób niepełnosprawnością intelektualną.

mgr Magdalena Muszyńska – logopeda

neurologopeda, Terapeuta ręki

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o specjalności logopedia z fonoaudiologią. Aktualnie kształci się z zakresu badań i protezowania słuchu. Aktywny członek Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „KLANZA”. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc zajęcia logopedyczne w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Droga” i rytmikę w żłobkach. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach, konferencjach, a zdobyte doświadczenie wykorzystuje podczas prowadzenia zajęć logopedycznych.

Ukończone przez nią kursy i szkolenia to m.in.: trzy stopnie metody werbo-tonalnej, metoda Weroniki Sherborne, kurs wychowawcy kolonijnego, kurs z języka migowego dla pracowników służb medycznych, pierwsza pomoc, pierwszy stopień systemu językowo-migowego, terapia ręki.

Uważa, że mowa jest integralną częścią człowieka. Pozwala na wyrażanie myśli, uczuć, a przede wszystkim na komunikację między ludźmi, dlatego tak ważne jest dbanie o jej prawidłowy rozwój.

mgr Tomasz Bernatowicz

                                                      Trener piłki nożnej                                                         

Ukończył Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu. Wychowawca kolonijny. Posiada uprawnienia kierownika obozu. Trener z dyplomem Uefa A i Uefa B. Wychowanek i zawodnik Jagiellonii Białystok. Trener rocznika 2004 w BSP Jagiellonia Białystok.