Kadra i specjaliści


Kadrę przedszkola tworzy grupa wykształconych, ambitnych, twórczych nauczycieli, zaangażowanych w pracę z dziećmi. Posiadają pełne kwalifikacje uprawniające do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN, liczne dodatkowe kursy i szkolenia.

Zapewniamy także fachową opiekę dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu).

To dla nas bardzo ważne, by dzieci w naszym przedszkolu czuły się bezpieczne, radosne i „ciekawe świata”. Dlatego też stosujemy najnowsze metody pracy aby rozwijać zdolności i zainteresowania Twojej pociechy, która opuszczając naszą placówkę będzie dobrze przygotowana do nauki w szkole.

Nauczycieli wychowania przedszkolnego wspierają: dyrektor, logopeda, neurologopeda, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej oraz profesjonalni instruktorzy zajęć dodatkowych.

 

mgr Wiesława Chrabąszcz – dyrektor przedszkola

nauczyciel dyplomowany

             Ukończyła studia wyższe magisterskie w zakresie Wychowania przedszkolnego Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Warszawski, Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Warszawski, Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku, Studia Podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku, Studia Podyplomowe w zakresie Ewaluacji w placówce oświatowej Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy  edukatorskiej Centrum Edukacji Nauczycieli.

             W okresie pracy zawodowej pełniła przez 16 lat funkcję wicedyrektora i 10 lat dyrektora przedszkola.
Przez 7 lat pełniła funkcję Redaktora Naczelnego Biuletynu „Terapeuta”.
Przez 14 lat współpracowała z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w zakresie organizacji i prowadzenia różnorodnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Współorganizatorka 6 konferencji naukowo-szkoleniowych z udziałem nauczycieli różnych szczebli edukacyjnych. Autorka publikacji dotyczących tematyki doskonalenia zawodowego nauczycieli, zajęć terapeutycznych z dziećmi.
Otrzymała Certyfikat Honorowego Opiekuna Praktyk Pedagogicznych nadany przez Uniwersytet w Białymstoku.

             Odznaczenia:
Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
Odznaczenie Medalem Srebrnym od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

             Nagrody:
Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Białegostoku. 
Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

  mgr Krystyna Zajko

   nauczyciel mianowany

Ukończyła pedagogikę o specjalności pedagogika wczesnoszkolna z edukacją artystyczną, oraz otrzymała tytuł magistra w specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Ukończyła liczne kursy, szkolenia, m.in. kurs kierownika wycieczek, terapii reki, kinezjologii edukacyjnej wg metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison. W pracy wykorzystuje kreatywne metody pracy z dziećmi, które umożliwiają ich naturalny i wszechstronny rozwój. Są to m.in. Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej, Edukacja matematyczna metodą E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak, Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss i inne. Wykorzystuje bajkoterapię, by wspierać proces wychowawczy oraz psychiczny dziecka.

Realizuje własny autorski program ,,Mały Ekolog”, który ma na celu kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych u dzieci oraz dostarczenie dziecku możliwości poznania przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami.

Od zawsze praca z dziećmi sprawiała jej wielką satysfakcję. Praca nauczyciela jest jej pasją. Jej zdaniem, niczego dziecku nie powinno się narzucać, ale proponować i zachęcać do podjęcia aktywności, stwarzać sytuacje wywołujące zaciekawienie i podtrzymywać zapał poznawczy dziecka.

Motto w pracy brzmi:,, Pomóż mi to zrobić samemu”– Maria Montessori

 

mgr Anna Misiuk

nauczyciel mianowany

Ukończyła studia magisterskie Animacja kultury z arteterapią na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, licencjackie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku,  oraz studia podyplomowe – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje podczas kursów, szkoleń i warsztatów.

W swojej pracy kieruje się słowami cenionego pedagoga Janusza Korczaka:

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

Nauka w przedszkolu odbywa się w formie zabawy, która dostarcza dziecku przede wszystkim przyjemności a zdobywana wiedza jest „produktem ubocznym”. Ważne, aby dziecko czuło się akceptowane, docenione i kochane, wtedy z naturalną ciekawością i radością poznaje otaczający świat. Nauczyciel występuje w roli przewodnika, który wspólnie z dzieckiem czerpie satysfakcję i radość z pokonania kolejnej przeszkody i rozwiązania następnej zagadki.
Prywatnie pasjonatka książek, prac plastycznych, robótek ręcznych a także dobrego ciasta.

 

 mgr Katarzyna Żych

nauczyciel dyplomowany

 Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i studia podyplomowe z zakresu edukacji elementarnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz liczne szkolenia na temat zaburzeń rozwojowych dzieci, kursy o charakterze plastyczno-muzycznym i nie tylko np. Kinezjologia edukacyjna, Podstawy pedagogiki planu daltońskiego. Doświadczenie zdobywała pracując w przedszkolu z grupami dzieci młodszych, niejednokrotnie przekonując się o nieocenionej roli nauki poprzez zabawę w atmosferze akceptacji, szacunku i życzliwości.

Wierzy, że praca z dziećmi ma charakter dwustronny, bo tak jak dorośli przekazują najmłodszym wiedzę o otaczającym świecie i wartościach, tak i dziecko może nauczyć dorosłych co najmniej trzech rzeczy: „cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego się pragnie” (P. Coelho).

 

 mgr Agnieszka Kulesza

nauczyciel dyplomowany

 

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu w Białymstoku wydziału Pedagogiki   i Psychologii o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna. Jest nauczycielką wychowania przedszkolnego z ponad dziesięcioletnim stażem pracy pedagogicznej. Ukończyła studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. W celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych uczestniczyła w licznych kursach i warsztatach rozwijających kompetencje matematyczne, przygotowujące do nauki czytania i pisania, muzyczno – ruchowe i plastyczne.

W swojej pracy wykorzystuje wiele nowatorskich metod i form  m.in.: program nauczania matematyki w/g E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, naukę czytania I. Majchrzak, metodę C. Orffa łączącą muzykę z ruchem, edukację przez ruch D. Dziamskiej, gimnastykę twórczą  R. Labana, Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.   

Opracowała i prowadzi program ekologiczny: „Z przyrodą za pan brat”, którego cel  to budowanie wiedzy o świecie przyrodniczym, dzięki czemu dzieci pozyskują świadomość ekologiczną, wzbogacają wiedzę o świecie przyrody, podejmują prace na rzecz jej ochrony.

Prowadziła zajęcia z innowacji pedagogicznej: „Na kłopoty Mareczka najlepsza bajeczka”, podczas których wykorzystując m.in. bajki terapeutyczne i relaksacyjne starała się stworzyć warunki i zachęcać dzieci do wypracowania własnych sposobów i umiejętności radzenia sobie z emocjami.

 Realizuje program profilaktyczny: „Bezpieczny przedszkolak”, mający na celu ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci oraz ogólnopolski program „Kubusiowi przyjaciele natury”, zachęcający wychowanków do dbania o środowisko naturalne.

Wdraża w grupie program „Małe i duże po świecie podróże” autorstwa nauczycielek z Przedszkola na Zielonej Górce, w ramach którego wychowankowie poznają położenie, kulturę, kuchnie, zabytki i zwyczaje krajów z całego świata.

Ponadto rokrocznie organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców „Dom moich marzeń” oraz współorganizuje konkurs recytatorski o zasięgu ogólnomiejskim „Z przyrodą za pan brat” pod honorowym patronatem Nadleśnictwa Dojlidy w Białymstoku i Kuriera Porannego.

Dotychczasowe doświadczenia w pracy z małymi dziećmi, zadowolenie i entuzjazm, jakie towarzyszą jej każdego dnia, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość, wierząc, że: „Nauczyciel to ktoś, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!” (Beverly Conklin)

  

mgr Dominika Synowicz

nauczyciel mianowany – wspomagający

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalnościach: śpiew estradowy, prowadzenie zespołów muzycznych. Ukończyła studia podyplomowe z Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, również na UJK w Kielcach, oraz Oligofrenopedagogikę w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku.

Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach, warsztatach, szkoleniach (w tym: kurs wychowawcy kolonijnego, warsztaty Międzynarodowej Sesji Wokalistyki Zespołowej w Bydgoszczy, warsztaty z metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss).

Zamiłowanie do nauczania wyniosła z domu gdzie rodzice także są nauczycielami. Jej pasją jest śpiew, który stara się włączać jak najczęściej w czasie pracy z dziećmi.

 „…Trzeba uprzytomnić sobie, że nawet kiedy wszystko straci sens znajdziesz przestrzeń, gdzie wielka wiara tłumi lęk…” – COMA

 

mgr Marta Kalinowska

nauczyciel kontraktowy – wspomagający (oligofrenopedagog)

Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną z przedszkolną na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie jest w trakcie studiów na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach i kursach.Uważa, że bardzo ważnym elementem w pracy nauczyciela jest umiejętność nazywania i utrzymania bliskich kontaktów z poszczególnymi dziećmi i całą grupą, dzięki którym tworzy się bardzo silna więź, ale ważne aby była ona rzeczywista,osobowa i ideowa.

Motto: „Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych”.– Maria Montessori

 

mgr Justyna Rećko

nauczyciel kontraktowy – wspomagający

Ukończyła studia magisterskie o specjalności pedagogika opiekuńczo- wychowawcza oraz studia licencjackie o specjalności pedagogika resocjalizacyjna na wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach.

Pracę z dziećmi rozpoczęłam jeszcze podczas studiów – jako wolontariuszka w domu dziecka. Niezwykle ważne dla mnie jest rozbudzanie ciekawości i wyobraźni podopiecznych, bowiem jak powiedział Albert Einstein ,,Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.”

 

 

 ******************************************************

Pracę nauczycieli wspomagają:

  

mgr Małgorzata Putynkowska – instruktor rytmiki i umuzykalnienia

nauczyciel mianowany

Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Ma dodatkowe kwalifikacje chórmistrzowskie. Od ponad 15 lat prowadzi zajęcia jako nauczyciel muzyki w szkołach i przedszkolach białostockich. Uważa, że muzyka jest ważnym elementem w pracy z przedszkolakami. Przede wszystkim muzyka dostarcza wielu różnorodnych doświadczeń, rozwija poczucie rytmu, doskonali ekspresję ruchową, umożliwia zrozumieć otaczający świat… Różnorodność form muzycznych daje każdemu dziecku możliwość zaistnienia, odniesienia sukcesu a tym samym sprzyja budowaniu motywacji do podejmowania różnorodnych zadań.

 

mgr Magdalena Muszyńska 

neurologopeda, terapeuta ręki

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o specjalności logopedia z fonoaudiologią. Aktualnie kształci się z zakresu badań i protezowania słuchu. Aktywny członek Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „KLANZA”. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc zajęcia logopedyczne w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Droga” i rytmikę w żłobkach. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach, konferencjach, a zdobyte doświadczenie wykorzystuje podczas prowadzenia zajęć logopedycznych.

Ukończone przez nią kursy i szkolenia to m.in.: trzy stopnie metody werbo-tonalnej, metoda Weroniki Sherborne, kurs wychowawcy kolonijnego, kurs z języka migowego dla pracowników służb medycznych, pierwsza pomoc, pierwszy stopień systemu językowo-migowego, terapia ręki.

Uważa, że mowa jest integralną częścią człowieka. Pozwala na wyrażanie myśli, uczuć, a przede wszystkim na komunikację między ludźmi, dlatego tak ważne jest dbanie o jej prawidłowy rozwój.

 

Terapeuta Integracji Sensorycznej

Rehabilitant ruchowy

 

Kinder Coach 

Zajęcia sportowe z akcentem piłki nożnej
– to zajęcia sportowe z akcentem piłki nożnej prowadzone przez profesjonalnego trenera wraz z pomocnikiem.
– głównym celem zajęć jest wspieranie przez piłkę nożną wszystkich aspektów fizycznego i psychicznego rozwoju dziecka
– zajęcia sportowe to doskonała forma odskoczni od standardowego programu przedszkolnego
– znakomicie urozmaicają dziecku długi czas jaki spędza codziennie w przedszkolu
– każde zajęcia to nowo poznany element w tematyce piłkarskiej i szeroko pojętej kultury fizycznej (umiejętności dryblingu, podawania i kontrolowania piłki)
– przy pomocy specjalnie zaprojektowanych piłek i przyrządów w jeszcze bardziej ciekawszy sposób dziecko nabywa wielu zdolności fizycznych jak na przykład koordynacja, równowaga i zręczność
-zajęcia prowadzone przez Kinder Coach są zaprojektowane pod kątem rozwijania pozytywnych cech osobowości dziecka przez wspieranie poczucia jego własnej wartości i pewności siebie
– każde ćwiczenia mają na celu rozwój zdolności ruchowej, ale skupiają się głównie na dobrej zabawie
 

mgr Marzena Olszyńska – nauczyciel języka angielskiego

 

 

________________________________

 

Katarzyna Mazurek

                                                Szefowa kuchni                                                 

Absolwentka technikum gastronomicznego. W kuchni pracuje z zamiłowania i pasji; stara się łączyć tradycję z nowoczesnością i uzyskiwać smaki polskiej kuchni w nowej zdrowszej odsłonie. Posiada również kwalifikacje jako opiekunka dziecięca. „Prywatnie jestem mamą dwóch córek, które nauczyły mnie jak ciężko jest dostosować się do upodobań żywieniowych dzieci. Potrawy muszą być jednocześnie zdrowe, smaczne oraz estetyczne, muszą przyciągać uwagę dziecka swoim fantazyjnym wyglądem, który również odgrywa ważną rolę”.