Kadra i specjaliści


Kadrę przedszkola tworzy grupa wykształconych, ambitnych, twórczych nauczycieli, zaangażowanych w pracę z dziećmi. Posiadają pełne kwalifikacje uprawniające do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN, liczne dodatkowe kursy i szkolenia.

Zapewniamy także fachową opiekę dzieciom z autyzmem.

To dla nas bardzo ważne, by dzieci w naszym przedszkolu czuły się bezpieczne, radosne i „ciekawe świata”. Dlatego też stosujemy najnowsze metody pracy aby rozwijać zdolności i zainteresowania Twojej pociechy, która opuszczając naszą placówkę będzie dobrze przygotowana do nauki w szkole.

Nauczycieli wychowania przedszkolnego wspierają: dyrektor, logopeda, neurologopeda, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej oraz profesjonalni instruktorzy zajęć dodatkowych.

 

mgr Barbara Jaworowska – dyrektor przedszkola

nauczyciel dyplomowany

 

Posiada wymagane kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i zarządzania oświatą. Ponadto ukończyła studia podyplomowe – socjoterapię w zakresie prowadzenia zajęć, organizacji i kierowania grupami terapeutycznymi oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki.

Przez wiele lat kierowała Samorządowym Przedszkolem Nr 41 – Integracyjnym w Białymstoku, a następnie Elastycznym Przedszkolem przy WSE „Orzełek” w Białymstoku.

Dzieci – jej zdaniem – pomimo wszystko uwielbiają reguły i zasady. Zasady dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa, pozwalają odróżnić dobro od zła, uczą co im wolno, a czego nie wolno, pozawalają ustalić pewien panujący porządek w rodzinie i grupie przedszkolnej. Wpajane od małego zaprocentują jako pewne wartości, gdy dziecko będzie nastolatkiem a następnie dorosłym człowiekiem.

mgr Agnieszka Terechowicz

wicedyrektor

pedagog specjalny – dogoterapeuta

Ukończyła Akademię Podlaską w Siedlcach  na kierunku Pedagogika o specjalności opiekuńczo-wychowawczej. Następnie studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie/Oligofrenopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.  Jej pasja związana z pracą z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych, a także druga związana ze zwierzętami skłoniła ją do połączenia obu. Ukończyła zatem kurs zawodowy, uzyskując zawód Dogoterapeuty, zgodny z rozporządzeniem MEN. W codziennej pracy z dziećmi stosuje wiele metod, form i technik wspomagających ich rozwój. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Posiada także przygotowanie do pracy z dziećmi metodą Weroniki Sherborne i Marii Montessori. Specjalizuje się w terapii autyzmu. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego wspomagania i edukacji uczniów autystycznych i Alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych a także kurs dotyczący metody HANDLE.

Od kilkunastu lat związana zarówno ze środowiskiem osób niepełnosprawnych jak i środowiskiem prozwierzęcym. W 2012 r. nominowana do prestiżowej nagrody “Serce dla Zwierząt”. Jest autorką i koordynatorką pionierskich programów animaloterapeutycznych realizowanych w Polsce. Aktywnie współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami zarówno w Polsce jak i za granicą, także w tematyce profilaktyki uzależnień i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Współpracuje również z nauczycielami i rodzicami dzieci zdrowych w obszarze zgłaszanych potrzeb i problemów, szukając alternatywnych sposobów postępowania i wychodzenia z trudnych sytuacji.

 mgr Monika Łapińska

nauczyciel kontraktowy

Ukończyła studia licencjackie o specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i studia magisterskie o specjalności edukacja wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu i Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Ukończyła wiele kursów i szkoleń, które wykorzystuje w swojej pracy. W dalszym ciągu podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Bardzo lubi pracować z dziećmi. Uważa, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego w swojej pracy za cel stawia sobie poznanie indywidualnych potrzeb każdego wychowanka. Stara się wykorzystać różne formy dziecięcej aktywności twórczej w rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Uwielbia w dzieciach ich ciągłą chęć odkrywania świata, w czym stara się im pomóc najlepiej, jak tylko potrafi. Każdy dzień to dla niej nowe wyzwanie, a uśmiech dziecka to najwspanialsza nagroda.

Jej motto w pracy dziećmi brzmi: „Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać, dopiero potem uczy się je czytać. Należy nauczyć młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiele wiedzieć i umieć.” (Janusz Korczak)

  mgr Krystyna Zajko

nauczyciel mianowany

Ukończyła pedagogikę o specjalności pedagogika wczesnoszkolna z edukacją artystyczną , oraz otrzymała tytuł magistra w specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogiczne w Białymstoku. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Ukończyła liczne kursy i warsztaty rozwijające kompetencje matematyczne małego dziecka, warsztaty przygotowujące do nauki czytania i pisania przedszkolu oraz kursy muzyczno- ruchowe i plastyczne.

Od zawsze praca dziećmi sprawiała jej wielką satysfakcję. Praca nauczyciela jest jej pasją. Posiadane kompetencje pozwalają jej na stosowanie jak najlepszych form i  twórczych metod  w celu optymalnego wspomagania rozwoju swoich wychowanków.

Jej zdaniem niczego nie powinno się dziecku narzucać, ale proponować i zachęcać do podjęcia aktywności, stwarzać sytuacje wywołujące zaciekawienie i podtrzymywać zapał poznawczy dziecka.

Realizuje własny autorski program ,,Mały Ekolog”, który ma na celu kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych u dzieci oraz dostarczenie dziecku możliwości poznania przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami.

Motto w pracy brzmi: ,,Pomóż mi to zrobić samemu”– Maria Montessori

mgr Katarzyna Białobłocka

nauczyciel kontraktowy – wspomagający

 Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu w Białymstoku wydziału Pedagogiki i Psychologii o specjalności edukacja elementarna. Ukończyła również studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu Terapii Pedagogicznej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach.

Praca w przedszkolu jest jej celem zawodowym z uwagi na zamiłowanie do kształcenia dzieci. Stara się poprzez serdeczność i szczery uśmiech każdemu dziecku zapewnić poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. Stawia sobie za cel poznanie potrzeb wychowanków i ukierunkowanie swojej pracy na ich indywidualne potrzeby.

W życiu zawodowym stara się podążać za słowami Janusza Korczaka : „Aby zrozumieć dziecko i jego świat, trzeba na ten świat spojrzeć jego oczyma i z jego perspektywy”.

mgr Katarzyna Żych

nauczyciel kontraktowy

 

Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i studia podyplomowe z zakresu edukacji elementarnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz liczne kursy o charakterze plastycznym i muzycznym.  Doświadczenie zdobywała pracując w przedszkolu z grupami  dzieci młodszych, niejednokrotnie przekonując się o nieocenionej roli nauki poprzez zabawę w atmosferze akceptacji, szacunku i życzliwości.

Wierzy, że praca z dziećmi ma charakter dwustronny, bo tak jak dorośli przekazują najmłodszym wiedzę o otaczającym świecie i wartościach, tak i dziecko może nauczyć dorosłych co najmniej trzech rzeczy: „cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego się pragnie” (P. Coelho).

mgr Marta Franciszkowicz

nauczyciel kontraktowy

 

Ukończyła pedagogikę w specjalnościach: Wychowanie Obronne z Problematyka Przestępczości, Resocjalizację oraz Pedagogikę Przedszkolną w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach, warsztatach i kursach.

Dziecko i jego potrzeby to dla pani Marty najważniejszy priorytet zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Od zawsze marzyła o tym aby być nauczycielem, wychowawcą a przede wszystkim przyjacielem dzieci. Jej pasja przejawia się w pełnym profesjonalizmie, pochyleniu nad dzieckiem i jego światem. Stara się kształtować w dzieciach twórczą postawę, rozwijać ich indywidualne zainteresowania i uzdolnienia w miłej i ciepłej atmosferze poprzez swoją kreatywność, ciepło, życzliwość i oddanie  powołaniu pracy pedagoga.

Jej motto w pracy to: „Widzieć więcej niż tylko twarze dzieci – starać się zobaczyć ich dusze”.

mgr Agnieszka Kulesza

nauczyciel dyplomowany

 

 

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu w Białymstoku wydziału Pedagogiki i Psychologii o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna. Jest nauczycielką wychowania przedszkolnego z siedmioletnim stażem pracy pedagogicznej. Ukończyła studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz liczne kursy i warsztaty rozwijające kompetencje matematyczne, przygotowujące do nauki czytania i pisania, muzyczno – ruchowe i plastyczne.

Realizuje Program Profilaktyczny: „Bezpieczny przedszkolak” mający na celu ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci.

Dotychczasowe doświadczenia w pracy z małymi dziećmi, zadowolenie i entuzjazm, jakie towarzyszą jej każdego dnia, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość, wierząc, że: „Nauczyciel to ktoś, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!” (Beverly Conklin)

 mgr Ewelina Mietełka

nauczyciel kontraktowy – wspomagający

pedagog – terapeuta ręki

 

 Ukończyła studia magisterskie o specjalności pedagogika opiekuńczo- wychowawcza oraz studia licencjackie o specjalności pedagogika resocjalizacyjna na wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku, a także pedagogikę przedszkolną w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Ukończyła wiele kursów i szkoleń m.in. kurs wychowawcy kolonijnego, Stosowaną Analizę Zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju, integrację odruchów dr S. Goddard oraz wiele innych dotyczących osób z zaburzeniami rozwoju. Prowadziła grupowe zajęcia rewalidacyjne Gimnastyka Knillów. Aktualnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych oraz przez uczestnictwo w różnego rodzaju konferencjach, kursach i szkoleniach.

Pracując z dziećmi trzeba skupić się na ich indywidualności i pomagać im odkrywać świat pokazując jego wielowymiarowość.

Motto: “Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi” Jan Paweł II

  mgr Joanna Dzienis

nauczyciel kontraktowy – wspomagający

Absolwentka pedagogiki integracyjnej edukacji elementarnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach, w szczególności z obszaru kształcenia specjalnego i integracyjnego.

Od czterech lat pracuje w przedszkolu jako nauczyciel, a wykonywanie tego zawodu jest jej pasją przekazywaną w rodzinie z pokolenia na pokolenie. W pracy z dziećmi pomaga jej cierpliwość, kreatywność oraz chęć stałego wielokierunkowego wspierania rozwoju swoich podopiecznych.

Prowadzi grupowe zajęcia rewalidacyjne metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, których celem jest rozwijanie przez dzieci świadomości własnego ciała i przestrzeni.

Sylwia Buchowiecka

nauczyciel kontraktowy

 

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku edukacja przedszkolna z edukacją początkową (licencjat). Aktualnie studentka (magisterium) wydziału Pedagogiki Uniwersytetu w Warszawie na kierunku praca społeczna psychologiczna z dzieckiem i rodziną.

Jej pasją jest teatr, z którym stara się zapoznać swoich podopiecznych prowadząc koło teatralne. Zajęcia dramowe rozwijają wrażliwość na drugiego człowieka oraz postawy i role społeczne przyjmowane w życiu.

W pracy z dziećmi zwraca uwagę na aktualne i indywidualne potrzeby swoich pociech, gdyż kieruje nią zasada, iż każde dziecko rozwija się w swoim tempie.

Chcąc się rozwijać korzysta z wielu szkoleń i kursów dostępnych na terenie Białegostoku aby praca z dziećmi i ich rodzicami była bardziej efektywna.

mgr Dominika Synowicz

oligofrenopedagog – nauczyciel kontraktowy – wspomagający

 Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalnościach: śpiew estradowy, prowadzenie zespołów muzycznych. Ukończyła studia podyplomowe z Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, również na UJK w Kielcach.

Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika
w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku.

Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach, warsztatach, szkoleniach (w tym: kurs wychowawcy kolonijnego, warsztaty Międzynarodowej Sesji Wokalistyki Zespołowej w Bydgoszczy).

Zamiłowanie do nauczania wyniosła z domu gdzie rodzice także są nauczycielami. Jej pasją jest śpiew, który stara się włączać jak najczęściej w czasie pracy z dziećmi.

 

Marta Kalinowska

oligofrenopedagog- nauczyciel kontraktowy – wspomagający

Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną z przedszkolną na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie jest w trakcie studiów na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach i kursach.Uważa, że bardzo ważnym elementem w pracy nauczyciela jest umiejętność nazywania i utrzymania bliskich kontaktów z poszczególnymi dziećmi i całą grupą, dzięki którym tworzy się bardzo silna więź, ale ważne aby była ona rzeczywista,osobowa i ideowa.

Motto: „Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych”.– Maria Montessori

 

 ******************************************************

Pracę nauczycieli wspomagają:

mgr Joanna Bieniek – rehabilitant ruchowy

Jest z wykształcenia fizjoterapeutą z kilkuletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia profilaktyki i korekcji wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym.

Według niej troską każdego dorosłego powinna być dbałość o rozwój psychofizyczny dziecka. Ruch jest motorem rozwoju dlatego też profilaktyka i rehabilitacja ruchowa we wczesnym okresie zwiększa szansę maluchów na uniknięcie schorzeń kręgosłupa i kończyn w późniejszym wieku.

mgr Małgorzata Putynkowska – instruktor rytmiki i umuzykalnienia

nauczyciel mianowany

Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Ma dodatkowe kwalifikacje chórmistrzowskie. Od ponad 15 lat prowadzi zajęcia jako nauczyciel muzyki w szkołach i przedszkolach białostockich. Uważa, że muzyka jest ważnym elementem w pracy z przedszkolakami. Przede wszystkim muzyka dostarcza wielu różnorodnych doświadczeń, rozwija poczucie rytmu, doskonali ekspresję ruchową, umożliwia zrozumieć otaczający świat… Różnorodność form muzycznych daje każdemu dziecku możliwość zaistnienia, odniesienia sukcesu a tym samym sprzyja budowaniu motywacji do podejmowania różnorodnych zadań.

lic. Sylwia Ogórek-Miezio

nauczyciel języka angielskiego

 

 Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku filologia angielska z uprawnieniami pedagogicznymi. Studiowała również psychologię na CUNY Brooklyn College w Nowym Jorku. Ukończyła Szkołę Estradową im. Anny German w Białymstoku. Jest założycielką „Big Apple” Szkoły Języków Obcych w Klepaczach. Od ponad 5 lat specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego najmłodszych dzieci. W pracy stawia na pełne zaangażowanie i kreatywność swoją i swoich uczniów. Stara się, aby każda lekcja była jednocześnie nauką i świetną zabawą, podczas której dzieci poznają nie tylko pojedyncze słówka, lecz osłuchując się z językiem obcym, w końcu same starają się w nim komunikować. Prywatnie – miłośniczka dobrej muzyki, literatury i sztuki.

 

mgr Agnieszka Koralewska-Adamska  

Terapeuta Integracji Sensorycznej , Instrumental Enrichment – Poziom I, Bilateralnej Integracji (BI)

Absolwentka APS w Warszawie pedagogiki specjalnej specjalność: pedagogika  resocjalizacyjna. Podyplomowych Studiów Terapii Pedagogicznej UWB.

Ukończyła miedzy innymi szkolenia: Elementy terapii behawioralnej w redukowaniu zachowań trudnych. Diagnozę Funkcjonalną PEP-R szkolenie dla specjalistów. Terapię ręki w Teorii Integracji Sensorycznej. Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem –Synapsis .

Kurs stopnia II w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne. Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard”, Metoda Knillów, Uczenie się poprzez widzenie, ćwiczenia dla uczniów. Model wspomagania pracy oczu i mózgu. Kinezjologii Edukacyjnej, ,,Brain Gym” dr. Paula Denisona i Gail Dennison.

Kurs III stopniowy: Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju. Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji. Techniki SAZ w pracy z grupą. Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji. Dokumentowanie i programowanie w SAZ. Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi. Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania.  Tworzenie środowiska terapeutycznego. Ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.  W trakcie Podyplomowych Studiów Edukacji Elementarnej na UWB  oraz Edukacji i Rehabilitacji osób niepełnosprawnością intelektualną.

mgr Magdalena Muszyńska – logopeda

neurologopeda, Terapeuta ręki

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o specjalności logopedia z fonoaudiologią. Aktualnie kształci się z zakresu badań i protezowania słuchu. Aktywny członek Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „KLANZA”. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc zajęcia logopedyczne w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Droga” i rytmikę w żłobkach. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach, konferencjach, a zdobyte doświadczenie wykorzystuje podczas prowadzenia zajęć logopedycznych.

Ukończone przez nią kursy i szkolenia to m.in.: trzy stopnie metody werbo-tonalnej, metoda Weroniki Sherborne, kurs wychowawcy kolonijnego, kurs z języka migowego dla pracowników służb medycznych, pierwsza pomoc, pierwszy stopień systemu językowo-migowego, terapia ręki.

Uważa, że mowa jest integralną częścią człowieka. Pozwala na wyrażanie myśli, uczuć, a przede wszystkim na komunikację między ludźmi, dlatego tak ważne jest dbanie o jej prawidłowy rozwój.

mgr Tomasz Bernatowicz

                                                      Trener piłki nożnej                                                         

Ukończył Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu. Wychowawca kolonijny. Posiada uprawnienia kierownika obozu. Trener z dyplomem Uefa A i Uefa B. Wychowanek i zawodnik Jagiellonii Białystok. Trener rocznika 2004 w BSP Jagiellonia Białystok.