Kadra i specjaliści


Kadrę przedszkola tworzy grupa wykształconych, ambitnych, twórczych nauczycieli, zaangażowanych w pracę z dziećmi. Posiadają pełne kwalifikacje uprawniające do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN, liczne dodatkowe kursy i szkolenia.

Zapewniamy także fachową opiekę dzieciom z autyzmem oraz orzeczeniem z poradni psychologiczne-pedagogicznej.

To dla nas bardzo ważne, by dzieci w naszym przedszkolu czuły się bezpieczne, radosne i „ciekawe świata”. Dlatego też stosujemy najnowsze metody pracy aby rozwijać zdolności i zainteresowania Twojej pociechy, która opuszczając naszą placówkę będzie dobrze przygotowana do nauki w szkole.

Nauczycieli wychowania przedszkolnego wspierają: dyrektor, logopeda, neurologopeda, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej oraz profesjonalni instruktorzy zajęć dodatkowych.

 

mgr Wiesława Chrabąszcz – dyrektor przedszkola

nauczyciel dyplomowany

 

             Ukończyła studia wyższe magisterskie w zakresie Wychowania przedszkolnego Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Warszawski, Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Warszawski, Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku, Studia Podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku, Studia Podyplomowe w zakresie Ewaluacji w placówce oświatowej Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy  edukatorskiej Centrum Edukacji Nauczycieli.

             W okresie pracy zawodowej pełniła przez 16 lat funkcję wicedyrektora i 10 lat dyrektora przedszkola.
Przez 7 lat pełniła funkcję Redaktora Naczelnego Biuletynu „Terapeuta”.
Przez 14 lat współpracowała z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w zakresie organizacji i prowadzenia różnorodnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Współorganizatorka 6 konferencji naukowo-szkoleniowych z udziałem nauczycieli różnych szczebli edukacyjnych. Autorka publikacji dotyczących tematyki doskonalenia zawodowego nauczycieli, zajęć terapeutycznych z dziećmi.
Otrzymała Certyfikat Honorowego Opiekuna Praktyk Pedagogicznych nadany przez Uniwersytet w Białymstoku.

             Odznaczenia:
Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
Odznaczenie Medalem Srebrnym od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

             Nagrody:
Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Białegostoku. 
Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

 

  mgr Krystyna Zajko

nauczyciel mianowany

Ukończyła pedagogikę o specjalności pedagogika wczesnoszkolna z edukacją artystyczną, oraz otrzymała tytuł magistra w specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Ukończyła liczne kursy, szkolenia, m.in. kurs kierownika wycieczek, terapii reki, kinezjologii edukacyjnej wg metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison. W pracy wykorzystuje kreatywne metody pracy z dziećmi, które umożliwiają ich naturalny i wszechstronny rozwój. Są to m.in. Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej, Edukacja matematyczna metodą E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak, Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss i inne. Wykorzystuje bajkoterapię, by wspierać proces wychowawczy oraz psychiczny dziecka.

Realizuje własny autorski program ,,Mały Ekolog”, który ma na celu kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych u dzieci oraz dostarczenie dziecku możliwości poznania przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami.

Od zawsze praca z dziećmi sprawiała jej wielką satysfakcję. Praca nauczyciela jest jej pasją. Jej zdaniem, niczego dziecku nie powinno się narzucać, ale proponować i zachęcać do podjęcia aktywności, stwarzać sytuacje wywołujące zaciekawienie i podtrzymywać zapał poznawczy dziecka.

Motto w pracy brzmi:,, Pomóż mi to zrobić samemu”– Maria Montessori

 

mgr Anna Misiuk

nauczyciel kontraktowy

Ukończyła studia magisterskie Animacja kultury z arteterapią na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, licencjackie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku,  oraz studia podyplomowe – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje podczas kursów, szkoleń i warsztatów.

W swojej pracy kieruje się słowami cenionego pedagoga Janusza Korczaka:

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

Nauka w przedszkolu odbywa się w formie zabawy, która dostarcza dziecku przede wszystkim przyjemności a zdobywana wiedza jest „produktem ubocznym”. Ważne, aby dziecko czuło się akceptowane, docenione i kochane, wtedy z naturalną ciekawością i radością poznaje otaczający świat. Nauczyciel występuje w roli przewodnika, który wspólnie z dzieckiem czerpie satysfakcję i radość z pokonania kolejnej przeszkody i rozwiązania następnej zagadki.
Prywatnie pasjonatka książek, prac plastycznych, robótek ręcznych a także dobrego ciasta.

 

mgr Katarzyna Białobłocka

nauczyciel kontraktowy – wspomagający

 Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu w Białymstoku wydziału Pedagogiki i Psychologii o specjalności edukacja elementarna. Ukończyła również studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu Terapii Pedagogicznej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach.

Praca w przedszkolu jest jej celem zawodowym z uwagi na zamiłowanie do kształcenia dzieci. Stara się poprzez serdeczność i szczery uśmiech każdemu dziecku zapewnić poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. Stawia sobie za cel poznanie potrzeb wychowanków i ukierunkowanie swojej pracy na ich indywidualne potrzeby.

W życiu zawodowym stara się podążać za słowami Janusza Korczaka : „Aby zrozumieć dziecko i jego świat, trzeba na ten świat spojrzeć jego oczyma i z jego perspektywy”.

 

mgr Katarzyna Żych

nauczyciel mianowany

 

Ukończyła Pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe z zakresu Edukacji elementarnej oraz Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także liczne szkolenia na temat zaburzeń rozwojowych dzieci, kursy o charakterze plastyczno-muzycznym i nie tylko np. Kinezjologia edukacyjna, Podstawy pedagogiki planu daltońskiego. Doświadczenie zdobywała pracując w przedszkolu z grupami dzieci młodszych, niejednokrotnie przekonując się o nieocenionej roli nauki poprzez zabawę w atmosferze akceptacji, szacunku i życzliwości.
Wierzy, że praca z dziećmi ma charakter dwustronny, bo tak jak dorośli przekazują najmłodszym wiedzę o otaczającym świecie i wartościach, tak i dziecko może nauczyć dorosłych co najmniej trzech rzeczy: „cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego się pragnie” (P. Coelho).

 

 mgr Agnieszka Kulesza

nauczyciel dyplomowany

 

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu w Białymstoku wydziału Pedagogiki i Psychologii o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna. Jest nauczycielką wychowania przedszkolnego z dziesięcioletnim stażem pracy pedagogicznej. Ukończyła studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. W celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych uczestniczyła w licznych kursach i warsztatach rozwijających kompetencje matematyczne, przygotowujące do nauki czytania i pisania, muzyczno – ruchowe i plastyczne.
W swojej pracy wykorzystuje wiele nowatorskich metod i form m.in. program nauczania matematyki wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, naukę czytania I. Majchrzak, metodę C. Orffa łączącą muzykę z ruchem, edukację przez ruch jest D. Dziamskiej, gimnastykę twórczą R. Labana, Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
Opracowała i prowadzi program ekologiczny: „Z przyrodą za pan brat”, którego cel to budowanie wiedzy o świecie przyrodniczym, dzięki czemu dzieci pozyskują świadomość ekologiczną, wzbogacają wiedzę o świecie przyrody, podejmują prace na rzecz jej ochrony.
Realizuje Program Profilaktyczny: „Bezpieczny przedszkolak” mający na celu ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci.
Ponadto organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców „Dom moich marzeń” oraz współorganizuje konkurs recytatorski o zasięgu ogólnomiejskim „Z przyrodą za pan brat” pod honorowym patronatem Nadleśnictwa Dojlidy w Białymstoku.
Dotychczasowe doświadczenia w pracy z małymi dziećmi, zadowolenie i entuzjazm, jakie towarzyszą jej każdego dnia, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość, wierząc, że: „Nauczyciel to ktoś, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!” (Beverly Conklin)

  

mgr Dominika Synowicz

nauczyciel kontraktowy – wspomagający

 

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalnościach: śpiew estradowy, prowadzenie zespołów muzycznych. Ukończyła studia podyplomowe z Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, również na UJK w Kielcach, oraz Oligofrenopedagogikę w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku.

Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach, warsztatach, szkoleniach (w tym: kurs wychowawcy kolonijnego, warsztaty Międzynarodowej Sesji Wokalistyki Zespołowej w Bydgoszczy, warsztaty z metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss).

Zamiłowanie do nauczania wyniosła z domu gdzie rodzice także są nauczycielami. Jej pasją jest śpiew, który stara się włączać jak najczęściej w czasie pracy z dziećmi.

„…Trzeba uprzytomnić sobie, że nawet kiedy wszystko straci sens znajdziesz przestrzeń, gdzie wielka wiara tłumi lęk…” – COMA

 

mgr Marta Kalinowska

oligofrenopedagog- nauczyciel kontraktowy – wspomagający

Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną z przedszkolną na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie jest w trakcie studiów na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach i kursach.Uważa, że bardzo ważnym elementem w pracy nauczyciela jest umiejętność nazywania i utrzymania bliskich kontaktów z poszczególnymi dziećmi i całą grupą, dzięki którym tworzy się bardzo silna więź, ale ważne aby była ona rzeczywista,osobowa i ideowa.

Motto: „Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych”.– Maria Montessori

 

 mgr Monika Łapińska

nauczyciel kontraktowy – urlop macierzyński

Ukończyła studia licencjackie o specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i studia magisterskie o specjalności edukacja wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu i Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Ukończyła wiele kursów i szkoleń, które wykorzystuje w swojej pracy. W dalszym ciągu podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Bardzo lubi pracować z dziećmi. Uważa, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego w swojej pracy za cel stawia sobie poznanie indywidualnych potrzeb każdego wychowanka. Stara się wykorzystać różne formy dziecięcej aktywności twórczej w rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Uwielbia w dzieciach ich ciągłą chęć odkrywania świata, w czym stara się im pomóc najlepiej, jak tylko potrafi. Każdy dzień to dla niej nowe wyzwanie, a uśmiech dziecka to najwspanialsza nagroda.

Jej motto w pracy dziećmi brzmi: „Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać, dopiero potem uczy się je czytać. Należy nauczyć młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiele wiedzieć i umieć.” Janusz Korczak

 

 ******************************************************

Pracę nauczycieli wspomagają:

mgr Dorota Skonecka – rehabilitant ruchowy

 mgr Hubert Grabiański – rehabilitant ruchowy

 

mgr Małgorzata Putynkowska – instruktor rytmiki i umuzykalnienia

nauczyciel mianowany

Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Ma dodatkowe kwalifikacje chórmistrzowskie. Od ponad 15 lat prowadzi zajęcia jako nauczyciel muzyki w szkołach i przedszkolach białostockich. Uważa, że muzyka jest ważnym elementem w pracy z przedszkolakami. Przede wszystkim muzyka dostarcza wielu różnorodnych doświadczeń, rozwija poczucie rytmu, doskonali ekspresję ruchową, umożliwia zrozumieć otaczający świat… Różnorodność form muzycznych daje każdemu dziecku możliwość zaistnienia, odniesienia sukcesu a tym samym sprzyja budowaniu motywacji do podejmowania różnorodnych zadań.

mgr Marzena Olszyńska

nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Agnieszka Koralewska-Adamska  

Terapeuta Integracji Sensorycznej , Instrumental Enrichment – Poziom I, Bilateralnej Integracji (BI)

Absolwentka APS w Warszawie pedagogiki specjalnej specjalność: pedagogika  resocjalizacyjna. Podyplomowych Studiów Terapii Pedagogicznej UWB.

Ukończyła miedzy innymi szkolenia: Elementy terapii behawioralnej w redukowaniu zachowań trudnych. Diagnozę Funkcjonalną PEP-R szkolenie dla specjalistów. Terapię ręki w Teorii Integracji Sensorycznej. Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem –Synapsis .

Kurs stopnia II w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne. Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard”, Metoda Knillów, Uczenie się poprzez widzenie, ćwiczenia dla uczniów. Model wspomagania pracy oczu i mózgu. Kinezjologii Edukacyjnej, ,,Brain Gym” dr. Paula Denisona i Gail Dennison.

Kurs III stopniowy: Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju. Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji. Techniki SAZ w pracy z grupą. Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji. Dokumentowanie i programowanie w SAZ. Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi. Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania.  Tworzenie środowiska terapeutycznego. Ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.  W trakcie Podyplomowych Studiów Edukacji Elementarnej na UWB  oraz Edukacji i Rehabilitacji osób niepełnosprawnością intelektualną.

mgr Magdalena Muszyńska 

neurologopeda, Terapeuta ręki

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o specjalności logopedia z fonoaudiologią. Aktualnie kształci się z zakresu badań i protezowania słuchu. Aktywny członek Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „KLANZA”. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc zajęcia logopedyczne w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Droga” i rytmikę w żłobkach. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach, konferencjach, a zdobyte doświadczenie wykorzystuje podczas prowadzenia zajęć logopedycznych.

Ukończone przez nią kursy i szkolenia to m.in.: trzy stopnie metody werbo-tonalnej, metoda Weroniki Sherborne, kurs wychowawcy kolonijnego, kurs z języka migowego dla pracowników służb medycznych, pierwsza pomoc, pierwszy stopień systemu językowo-migowego, terapia ręki.

Uważa, że mowa jest integralną częścią człowieka. Pozwala na wyrażanie myśli, uczuć, a przede wszystkim na komunikację między ludźmi, dlatego tak ważne jest dbanie o jej prawidłowy rozwój.

mgr Tomasz Bernatowicz

                                                      Trener piłki nożnej                                                         

 

Ukończył Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu. Wychowawca kolonijny. Posiada uprawnienia kierownika obozu. Trener z dyplomem Uefa A i Uefa B. Wychowanek i zawodnik Jagiellonii Białystok. Trener rocznika 2004 w BSP Jagiellonia Białystok.