Program

„ Nie wystarczy wiedzieć, trzeba to stosować,
Nie wystarczy działać, trzeba jeszcze chcieć”.
/Goethe/

Przedszkolny wykaz programów realizowanych w roku szkolnym 2017-2018 w PNZG -[kliknij aby otworzyć]

Podstawę wychowania przedszkolnego realizujemy korzystając z rekomendowanego przez Ministerstwo Edukacji Przedszkolnej programu oraz programów własnych opracowanych przez nauczycieli.

Podstawę programową realizujemy przede wszystkim w oparciu o program „Ku dziecku” – B. Bilewicz-Kuźmy i T. Parczewskiej. Treści zawarte w tym programie uwzględniają pracę z wychowankiem, opartą na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu we wszystkich obszarach jego aktywności.

Realizacja programu „Ku dziecku” wymaga od nauczyciela stosowania metod mających wpływ na przyswajanie, zdobywanie, przeżywanie i działanie dzieci. Autorki programu omawiają 4 grupy metod. Są to:

 • grupa metod asymilacji wiedzy – pogadanka, praca z książką,
 • grupa metod samodzielnego dochodzenia do wiedzy – metody sytuacyjne, burza mózgów, gry dydaktyczne, obserwacja i pomiar
 • grupa metod waloryzacyjnych/eksponujących – metody impresyjne i ekspresyjne
 • grupa metod praktycznych – metoda ćwiczeń utrwalających, metoda ćwiczeń terenowych i technicznych, prace hodowlane, prace społecznie użyteczne, udział dzieci w różnych akcjach, metoda stawiania zadań, metoda projektów

Jesteśmy przedszkolem promującym wychowanie prozdrowotne i proekologiczne. Skupiamy się na zagadnieniach ochrony zdrowia, kształtowaniu postaw dzieci wobec świata przyrody i wybranych zagadnieniach ekologii. Nasz program nosi tytuł „Pokolenie młode dba o zdrowie i przyrodę”.

Głównym celem naszego programu jest wszechstronny rozwój dziecka w kontaktach ze światem przyrodniczym, społeczno-kulturowym i technicznym. Chcemy nauczyć dzieci „życia w zgodzie z przyrodą”. Świat przyrody to bogactwo różnych ekosystemów, zwierząt, roślin, to też zjawiska przyrodnicze, to również my – ludzie. Przyroda to tez wiele form, kształtów i barw umożliwiających rozwijanie wrażliwości estetycznej, ekspresji i zainteresowań.

Wiąże się to z realizacją takich celów jak:

 • umożliwianie obserwowania i oglądania, poznawania i przeżywania, doświadczania i badania, wypowiadania się oraz działania i tworzenia,
 • kształtowanie wyobrażeń i pojęć przyrodniczych. odpowiedzialności za stan przyrody w najbliższym środowisku,
 • uświadomienie dzieciom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze życie.
 • ukazywanie zależności pomiędzy działalnością człowieka a stanem środowiska oraz umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu,
 • rozwijanie aktywności i zdrowego stylu życia

Z powyższych celów wynikają zadania dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Chcemy, by nasz wychowanek:

1) w zakresie rozwijania aktywności i zdrowego stylu życia:

 • był sprawny fizycznie i świadomie uczestniczył w aktywnych formach rekreacyjno – sportowych,
 • posługiwał się przyborami, narzędziami i materiałami podczas zabawy, nauki i prac użytecznych,
 • uznawał normy i zasady obowiązujące w środowisku,
 • dbał o swoje bezpieczeństwo i innych,
 • miał nawyki kulturalno – higieniczne i opanowane czynności samoobsługowe,
 • znał zasady zdrowego żywienia.

2) w zakresie obcowania z przyrodą:

 • aktywnie uczestniczył w poznawaniu przyrody,
 • przyswoił umiejętności: dostrzegania zjawisk w ekosystemach, przewidywania i oceniania skutków zjawisk przyrodniczych oraz działalności człowieka,
 • uczestniczył w pracach hodowlanych np. pielęgnacja roślin, opieka nad zwierzętami.

3) w zakresie wybranych zagadnień ekologii:

 • znał motywy i sposoby kształtowania i ochrony środowiska,
 • poznał rośliny i zwierzęta chronione,
 • rozumiał znaczenie powietrza i wody w przyrodzie oraz życiu człowieka, znał przyczyny i skutki ich zanieczyszczenia,
 • potrafił wyszukać i zgromadzić informacje,
 • uczestniczył w happeningach i uroczystościach związanych z ekologią, np.:
  • Dzień Wiosny – 21 marca,
  • Światowy Dzień Meteorologii – 23 marca,
  • Tydzień Czystości Wód – od 1 do 7 kwietnia,
  • Światowy Dzień Ziemi – 22 kwietnia,
  • Dzień Leśnika – pierwsza niedziela czerwca,
  • Dzień Ekologa – 19 września,
  • Dzień Ochrony Przyrody – 30 września,
 • uczestniczył w selektywnej zbiórce surowców wtórnych.

W realizacji tego programu będą stosowane przede wszystkim metody dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Są to:

 • z metod badawczych –doświadczenia i eksperymenty w naturalnym środowisku oraz w sali zajęć,
 • z metod oglądowych – obserwacja, pokaz, prezentacja, film, obraz,
 • z metod słownych – pogadanka, dyskusja, opis, opowiadanie, wiersz, inscenizacja.

Prezentowana koncepcja przedszkola promującego zdrowie wyznacza nurt, którym będziemy podążać razem z dziećmi. Kompleksowy program wymaga w jego dalszym tworzeniu aktywnego uczestnictwa nauczycieli i rodziców.